NUTS3 kaliski

Cyfryzacja GOKów

Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – kaliski

Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera

Fundacja ASUNCION MORERA podjęła się realizacji projektu o nazwie „Cyfryzacja GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – kaliski”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników GOK, a także dzieci w wieku 10-18lat, mieszkających na terenie NUTS3 – kaliskiego, woj. wielkopolskie. Cele zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie grupowych szkoleń dla 112 pracowników GOK oraz następujących po nich szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Pierwszym działaniem projektowym była rekrutacja trzydziestu samorządowych gminnych instytucji kultury, które wykazały chęć uczestnictwa w projekcie, co pozwoliło na rekrutację pracowników oraz dalsze działania projektowe.

Projekt zakłada również zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników GOK oraz dzieci i młodzieży, co umożliwi skuteczną realizację jego celu oraz osiągnięcie zamierzonych efektów - długotrwałą poprawę standardów cyfrowych, widoczną również po zakończeniu realizacji projektu. Wartość projektu wynosi 1 326 170 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich o wartości 1 122 337,67 zł.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Ogłoszenia

Okres realizacji projektu od dnia 01.03.2020 r. do dnia 28.02.2023 r.
Finansowanie projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej