NUTS3 koniński

Cyfryzacja GOKów

Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – koniński

Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera

Fundacja ASUNCION MORERA podjęła się realizacji projektu o nazwie „Cyfryzacja GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – koniński”.

W okresie realizacji projektu udało się wspomóc 30 gminnych samorządowych instytucji kultury, z których 112 pracowników GOK nabyło i/lub podniosło swoje kompetencje cyfrowe. Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 23.09.2021r. , było to szkolenie zdalne dla pierwszej grupy szkoleń teoretycznych pracowników GOK. Ostatecznie zrealizowano szkolenia dla 14 grup, a ostatnie szkolenie miało miejsce 15.12.2022r, kiedy czternasta grupa pracowników GOK zakończyła ostatni dzień swoich szkoleń. Pierwsze praktyczne szkolenie odbyło się w dniu 19.03.2022r. , było to szkolenie stacjonarne dla pierwszej grupy szkoleń praktycznych. Ostatecznie zrealizowano szkolenia dla stu dwunastu grup, a ostatnie szkolenie miało miejsce 01.06.2023r. Wsparcia udzielono łącznie 784 osobom, które nabyły lub rozwinęły swoje kompetencje cyfrowe

Gminnym ośrodkom kultury przekazano sprzęt elektroniczny – łącznie 60 laptopów oraz 120 tabletów, umożliwiający prowadzenie szkoleń. Sprzęt pozostał w instytucjach po zakończeniu realizacji szkoleń jako ich wyposażenie, przyczyniając się do dalszego umożliwienia rozwoju kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej.

Wartość projektu wynosi 1 326 170 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich o wartości 1 122 337,67 zł.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Ogłoszenia

Okres realizacji projektu od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.
Finansowanie projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej