NUTS3 koniński

Cyfryzacja GOKów

Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – koniński

Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera
Osoby uczące się z wykorzystaniem komputera

Fundacja ASUNCION MORERA, w celu wypełniania misji, przystąpiła do realizacji projektu pt. „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – koniński”.

Dlatego też, w ramach realizowanego projektu, wspiera gminne samorządowe ośrodki kultury, które pod patronatem fundacji zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu rozbudzanie i zaspokajanie wszelkich potrzeb edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i wychowawczych dzieci, młodzieży i dorosłych, wymiana edukacyjna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie idei współpracy, rozwijanie i promowanie dobrych praktyk z zakresu szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych.

Projekt realizowany jest na terenie NUTS 3 KONIŃSKIEGO w województwie wielkopolskim i zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 112 pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenia będą odbywały się w formie zajęć grupowych, w efekcie których podniesione zostaną kompetencje cyfrowe uczestników.

Dodatkowo, w celu zapewnienia trwałości i skuteczności efektów realizowanych działań, projekt zakłada zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i przekazanie go trzydziestu instytucjom kultury biorącym udział w projekcie.

Wartość projektu wynosi 1 326 170 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich o wartości 1 122 337,67 zł.

Zachęcamy do udziału pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury oraz dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.

Fundacja Asuncion Morera
ul. gen. L. Okulickiego 14/26a
35-206 Rzeszów

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Ogłoszenia

Okres realizacji projektu od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2023 r.
Finansowanie projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej